Chỉ dẫn noindex

Nếu bạn không muốn một tài liệu trong trang của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi, bạn có thể sử dụng chỉ dẫn noindex. Bạn có thể sử dụng chỉ dẫn này ở trong trang HTML hoặc trong header của HTTP response.

Nếu tài liệu của bạn là một trang HTML, bạn có thể thêm thẻ meta như sau vào phần <head> của mã:

<html>
  <head>
    <meta name="robots" content="noindex">
    ...
  </head>
<body>
...
</body>
</html>

Thẻ meta này hướng dẫn tất cả các robot của chúng tôi, cũng như các robot hỗ trợ chỉ dẫn noindex khác, để không thêm những tài liệu đã được đánh dấu vào kết quả tìm kiếm. Nếu bạn chỉ muốn áp dụng chỉ dẫn noindex cho những robot riêng biệt, bạn dùng tên chỉ rõ những robot đó như sau:

<meta name="coccocbot-web" content="noindex">
<meta name="coccocbot-fast" content="noindex">

Nếu tài liệu của bạn không phải là HTML (ví dụ như .pdf, văn bản Word .doc, ..vv), bạn có thể sử dụng chỉ dẫn trong header của HTTP response:

HTTP/1.1 200 OK
...
X-Robots-Tag: noindex
...

Nếu bạn chỉ muốn chặn những robot cụ thể sử dụng header trong HTTP response, bạn có thể dùng những tên chỉ đại diện của các robot cụ thể đó như sau:

X-Robots-Tag: coccocbot-web: noindex
X-Robots-Tag: coccocbot-fast: noindex

Chỉ dẫn noindex vẫn cho phép các robot tải về và phân tích các tài liệu của bạn. Nếu bạn muốn không cho phép thật sự các tải về nội dung của bạn, hãy xem xét sử dụng thẻ nofollow hay robots.txt.

Một lựa chọn khác là chỉ dẫn noimageindex (chỉ dẫn không chỉ mục hình ảnh), làm tác động đến cách các robot xử lý hình ảnh trong các trang HTML. Nếu bạn thêm chỉ dẫn này vào trang HTML của bạn, robot của chúng tôi sẽ không tách lấy và tải về các link hình ảnh trong trang đó. Cùng với chỉ dẫn noindex, bạn có thể chỉ rõ chỉ dẫn này trong trang HTML hoặc trong header của HTTP response và áp dụng với tất cả các robot hay chỉ với các robot cụ thể :

<meta name="robots" content="noimageindex">
<meta name="coccocbot-image" content="noimageindex">
X-Robots-Tag: noimageindex
X-Robots-Tag: coccocbot-image: noimageindex